Phone : 66-2-962-2690 Fax : 66-2-962-2691

เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างองค์กร

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจที่ผ่านมา

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำการพัฒนาแพลตฟอร์มซอพต์แวร์สำหรับบูรณาการระบบ ทางด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ การสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยของประเทศ”

บริษัท จีฟินน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2010 โดยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย โดยในขณะนั้นบริษัทได้เล็งเห็นถึงความต้องการของตลาดในการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดแบบเน็ตเวิร์คคาเมร่าเข้ามามีบทบาทสูงในตลาดระบบรักษาความปลอดภัย

บริษัทได้เริ่มต้นจากการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับระบบแสดงภาพของห้องควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยสามารถแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดและแผนที่กราฟฟิกบนบนระบบจอภาพ TV WALL และจอภาพปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และระบบตรวจจับและประมวลผลสัญญาณเตือนภัยจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์โฟน เพื่อใช้การส่งข้อมูล ภาพเหตุการณ์ วีดีโอเหตุการณ์ เพื่อแจ้งเตือนให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับทราบ โดยมีเป้าหมายเพื่อการตอบสนองเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมีระบบด้วยความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

บริษัท จีฟินน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดได้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการอย่างสูงของเทคโนโลยี PSIM, IoT และ Big Data ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ทั้งไนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งหาบุคลาการที่มีความสามารถทั้งสองด้านร่วมกันได้ยากในปัจจุบัน ประกอบกับมีพันธมิตรทางด้านการค้าที่เข็มแข้ง เป็นบริษัทที่ผลิดสินค้าด้านรักษาความปลอดภัยระดับชั้นนำของโลกให้การสนับสนุน จึงเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาผลิดภัณฑ์ของบริษัทไม่ใช้เฉพาะการทำตลาดในประเทศเท่านั้น แต่รวมไปถึงตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนที่พันธมิตรทางด้านการค้าของบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอยู่

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
1. พัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำการพัฒนาแพลตฟอร์มซอพต์แวร์สำหรับบูรณาการระบบ ทางด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศ การสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยของประเทศ
2. พัฒนาวัตกรรม สินค้า ให้ครอบคลุมความต้องการ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ของลูกค้าในกลุ่มเป้าหมาย
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับการให้บริการทันสมัย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้ตลอดเวลา

ผลิตภัณฑ์และบริการ

psim-01

ระบบแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ เพื่อการ บูรณาการระบบรักษาความปลอดภัย (PSIM), IoT และ Big Data สำหรับองค์กรชั้นนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูล ของระบบรักษาความปลอดภัยหลายระบบที่ทำงานในแบบแยกส่วน และการพึ่งพาเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานในการทำหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติในพื้นที่เฝ้าระวังผ่านอุปกรณ์หลากหลายชนิด และมีการตัดสินใจแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบนความสามารถของคนซึ่งถ้ามีความผิดพลาดเข้าเจ้าหน้าที่จะนำไปสู่การสูญเสียที่เกินความจำเป็น

ซอฟต์แวร์ไม่เพียงเข้ามาช่วยการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นลดความผิดพลาดในการวิเคราะห์และตัดสินใจในสภาวะฉุกเฉิน แต่ยังช่วยให้ผู้บริหารในสายงานการรักษาความปลอดภัยได้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานที่มีประโยชน์ช่วยให้สามารถคาดการณ์หรือวิเคราะห์ปัญหารอยรั่วในระบบรักษาความปลอดภัยได้ก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น

แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหรือโมดูลหลักๆ ได้แก่

  • Video Aggregation Platform เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการบูรณาการสัญญาณภาพ จากระบบและตราสินค้าที่แตกต่างกัน
  • Unified Data Integration Platform เป็นแพลต์ฟอร์มสำกรับการบูรณาการข้อมูล จากระบบและตราสินค้าที่แตกต่างกัน
  • Management PlatformWorkflow เป็นโมดูลสำหรับบริหารจัดการขั้นตอนในการทำงานทั้งในสวนของระบบ และภายนอก
    o Map เป็นโมดูลสำหรับการแสดงผลในรูปแบบแผนที่ ทั้งที่เป็น E-Map และ GIS-Map
    o Incident Management เป็นโมดูลสำหรับบริหารจัดการเหตุการณ์
    o Dashboard เป็นโมดูลสำหรับแสดงสถิติ หรือรายงานต่าง ๆ จากข้อมูลในระบบ